• Dyptrykk | 
  • Vamp
    Dyptrykk | Vamp
  • Kameler
    Dyptrykk | Kameler

  • Monotypi | 

  • Collografi | 

  • Mixed media | 

  • Akryl |